Διασφάλιση ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 15224 : 2012 Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης – Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας Απαιτήσεις βάση του ΕΝ ISO 9001 : 2008

You are here: