Α. Περιορισμός ευθύνης

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Μ.Ι.Υ.Α. Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών στo οποίο ανήκει το ivfnna.gr® (εφεξής “Εφαρμογή”) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες της εφαρμογής ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”.

Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην εφαρμογή ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Η χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων αυτών.

Το ivfnna.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την προσθήκη τους στην εφαρμογή. Κάθε χρήση της εφαρμογή κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Β. Όροι Χρήσης Εφαρμογής Μ.Ι.Υ.Α.

  1. Η Μ.Ι.Υ.Α. προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή του πύλη υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη / χρήση των ιστοσελίδων / εφαρμογών της Μ.Ι.Υ.Α., μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.
  2. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στη δικτυακή πύλη της Μ.Ι.Υ.Α. και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπει την πρόσβαση στη δικτυακή πύλη.
  3. Η Μ.Ι.Υ.Α. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της δικτυακής πύλης. Παρόλα αυτά, Η Μ.Ι.Υ.Α. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
  4. Η Μ.Ι.Υ.Α. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη. Ωστόσο, Η Μ.Ι.Υ.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
  5. Η Μ.Ι.Υ.Α. δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης Η Μ.Ι.Υ.Α. δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η δικτυακή πύλη τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Μ.Ι.Υ.Α. δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η Μ.Ι.Υ.Α.
  6. Η Μ.Ι.Υ.Α. δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της δικής του δικτυακής πύλης (από συνδέσμους – links).
  7. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Μ.Ι.Υ.Α.. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες / χρήστες κατανoούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της δικτυακής πύλης.
  8. Μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτουμένων εγκρίσεων, η Μ.Ι.Υ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο της δικτυακής του πύλης, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.
  9. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της δικτυακής πύλης της Μ.Ι.Υ.Α., καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Γ. Προϋποθέσεις Χρήσης Εφαρμογής Μ.Ι.Υ.Α.

Τα περιεχόμενα της Εφαρμογής είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσουν την ιατρική συμβουλή από επαγγελματία γιατρό, τη διάγνωση, τη θεραπευτική αγωγή ή να λειτουργήσουν ως υποκατάστατο μιας επίσημης ιατρικής διαβούλευσης.

Πάντα να αναζητείτε τη γνώμη του ιατρού σας ή κάποιου άλλου επίσημου παρόχου υγείας, με όποιες ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με μια ιατρική κατάσταση. Δεν μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες συμβουλές ή γνώμες όσον αφορά τη διάγνωση, τη θεραπευτική αγωγή είτε ακριβή πρωτόκολλα ή συνταγογραφικές πληροφορίες για οποιονδήποτε στην Εφαρμογής. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας όσον αφορά τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας. Τίποτα από όσα εμπεριέχονται στην Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των αναρτημένων ερωτήσεων και απαντήσεων, δεν προορίζονται για παροχή ιατρικών συμβουλών, διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή.

Η εμπιστοσύνη, σε οποιαδήποτε πληροφορία από την Εφαρμογής της Μ.Ι.Υ.Α., είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Εφαρμογής μπορεί να περιέχει υλικό σχετικό με θέματα υγείας – ή ιατρικής – το οποίο μπορεί να θεωρήσετε σεξουαλικά άσεμνο ή αλλιώς προσβλητικό. Καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση δε τελείται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, για την ακρίβεια, πληρότητα, χρησιμότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία, ή επάρκεια οποιονδήποτε πηγών, πληροφοριών, συστημάτων, προϊόντων, ή διαδικασιών διαθέσιμων στην ή από αυτή την Εφαρμογής. Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων από αυτήν την Εφαρμογής σε σας δεν επιδιώκει να δημιουργήσει ούτε δημιουργεί καμία σχέση ιατρού-ασθενή μεταξύ εσάς και της Μ.Ι.Υ.Α. ή κάποιον ιατρό της Μ.Ι.Υ.Α..

Δ. Παρεχόμενες Πληροφορίες Εφαρμογής Μ.Ι.Υ.Α.

Ο ρόλος του ivfnna.gr είναι ερευνητικός, επιστημονικός και γνωμοδοτικός.

Η εφαρμογή παρέχει στο χρήστη εκπαιδευτικές πληροφορίες.

Η παρούσα εφαρμογή δεν αποσκοπεί στη διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η Εφαρμογή παρέχει πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το ivfnna.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο, της εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών.

Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συνεχής μεταβλητότητα της ιατρικής επιστήμης οδηγεί συχνά σε αντικρουόμενες θέσεις και απόψεις. Το ivfnna.gr προσπαθεί να διατηρεί τις πληροφορίες επικαιροποιημένες και σε συνάρτηση με τις τρέχουσες διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θέσεις, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό για όλα τα θέματα που διαπραγματεύεται η εφαρμογή.

Ε. Πνευματικά δικαιώματα

Το ivfnna.gr® αποτελεί Εφαρμογή που ανήκει στη Μ.Ι.Υ.Α. Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω εφαρμογής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ivfnna.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ivfnna.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΣΤ. Υπερσύνδεσμοι

Η Εφαρμογή περιέχει σε πολλά σημεία, δεσμούς (links) προς άλλες ιστοσελίδες , για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη.

Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

Η παρούσα εφαρμογή δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας εφαρμογής αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων τους.